Missie, visie en kernwaarden

Missie
Het is de missie van Compose Advanced Solutions om mede zorg te dragen voor een optimale connectiviteit van bedrijven, instellingen en personen voor wat betreft netwerkdatacommunicatie (multimedia). Daarmee wil zij voor al die partijen een toegevoegde waarde creëren, voor zover dit het bovengrondse deel betreft. Dit gebeurt door bestaande kennis en nieuw te ontwikkelen kennis ter beschikking te stellen aan partijen en van daaruit met de best mogelijke oplossing voor connectiviteitsvraagstukken te komen. Daarbij heeft Compose respect voor mens en natuur en draagt zij daarin actief bij.

Visie 
Wij geloven sterk in connectiviteit. Connectiviteit begint wat ons betreft al bij de klik die u met ons hebt, en vice versa. Als we langs elkaar heen praten, kunnen we nooit uw problemen goed oplossen. Naar elkaar luisteren, elkaar informeren, doorvragen… Allemaal zaken die aan de basis staan van een succesvolle samenwerking.

We hebben een modulair opgebouwd portfolio dat als middel wordt ingezet en niet als doel, en dat voortdurend wordt uitgebreid met nieuwe functionaliteiten waarmee we onze klanten verrassen; een concepten- en oplossingenpakket dat ervoor zorgt dat we niet alleen de digitale transformatie in de wereld kunnen bijhouden, maar door creativiteit en innovatie zelfs mee voorop kunnen lopen!

Kernwaarden Compose Advanced Solutions
De kernwaarden van Compose zijn gebaseerd op de punten waar wij als organisatie de meeste waarde aan hechten. Dit standpunt vormt een sterke basis, die het uitgangspunt is voor al het handelen binnen en buiten Compose. We streven ernaar onze kernwaarden in de praktijk te brengen bij alles wat we doen voor onze cliënten, toeleveranciers en werknemers.

 • Integriteit
  We geloven sterk in het Nederlandse gezegde: eerlijkheid duurt het langst. Dit is richting bepalend bij alles wat we doen, zowel intern (personeel onderling) als extern (klanten). Wij creëren een open en eerlijke sfeer, door in alles wat we doen niet alleen de mogelijkheden en opties mee te nemen, maar ook oprecht te zijn over de onmogelijkheden.
   
 • Innovatie op basis van wetenschap
  Innovatie en Compose zijn feitelijk synoniemen. Wij zijn ervan overtuigd dat voortdurende innovatie gebaseerd is op het steeds verder uitbreiden van aanwezige kennis en kunde. Wij moedigen intern mensen aan hun kennis te verbreden en te verdiepen. Extern werken we samen met kennisinstituten & bedrijven en staan we volledig open voor de wensen en behoeften van onze klanten.
   
 • Professionaliteit
  We zijn van mening dat professionele mensen in een professionele setting de beste kansen hebben op het bereiken van professionele resultaten. Daarbij zijn betrokkenheid, daadkracht en creativiteit het uitgangspunt. Deze uiten zich allereerst in een sterke verbondenheid met de organisatie, de opdrachtgevers en het dagelijkse werk. Daarbij worden zaken daadkrachtig en voortvarend opgepakt. We stellen niet alleen doelen, maar we doen er ook alles aan om ze te realiseren. Waar nodig doen we dit met creativiteit. Op deze manier komen we altijd tot een passende oplossing voor welke uitdaging dan ook.
   
 • Klantgerichtheid/partnerschap
  We doen wat we kunnen om voor onze cliënten een echte partner te zijn. Hierbij willen we uitstijgen boven de functie van een bedrijf dat alleen maar afgesproken diensten/producten levert. Wij hebben aandacht voor een positieve houding naar de klant: oprechte interesse voor diens behoefte en de absolute wil daarvoor de perfecte oplossing aan te dragen. Daarbij dient wel een gezonde balans te worden aangehouden tussen de belangen van de klant en de belangen van Compose. Respons van de klant wordt altijd serieus genomen en waar nodig wordt de organisatie actief bijgestuurd.
   
 • Winstgevendheid van ieders investeringen
  We willen komen tot maximale winstgevendheid van investeringen voor alle partijen die hier aan bijdragen: onze cliënten, partners, aandeelhouders, management en werknemers. Feitelijk moet er voor alle betrokkenen meerwaarde worden gecreëerd, zowel op de korte termijn, als de lange termijn. Hierin ligt het bestaansrecht van de organisatie. Door te werken met een strategische meerjarenvisie, wordt hieraan vorm en inhoud gegeven en worden de belangen van alle betrokkenen hierin meegenomen.
   
 • Milieubewustzijn
  Duidelijk is dat iedere actie die door de onderneming wordt ondernomen invloed heeft op het milieu en daarnaast CO2-uitstoot veroorzaakt. We willen er alles aan doen om de impact op het milieu zo klein mogelijk te houden, oftewel de CO2 uitstoot zoveel mogelijk te beperken. We denken na over hoe een product geproduceerd kan worden met zo min mogelijk materiaalverlies en welke materialen er gebruikt kunnen worden, we zorgen voor een actieve gescheiden inzameling van restmaterialen en we hebben een open oog voor recyclebaarheid. Door ook hiervoor op de lange termijn een MVO- en CO2-beleid uit te werken, leveren wij een actieve bijdrage aan het milieu.